Privacy Policy

Urban Italian Group AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Urban Italian Group AB målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Urban Italian Group AB samlar in och hur denna används.


Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

Urban Italian Group AB, org.nr. 559081-8141 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom Urban Italian Group AB enligt denna integritetspolicy.


Hur vi behandlar dina personuppgifter

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss
Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med köp/beställning i e-handel. 

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Information om hur du interagerar med Basta Home - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.


Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom vår tjänst beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften (ändamål) vi gör detta.

Hantera beställningar och e-handel köp
Ändamål: För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp.

Behandlingar:
Identifikation och ålderskontroll.
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar).
Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).

Kategorier av personuppgifter som behandlas:
Namn.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, leveransadress, e-post, telefonnummer.

Laglig grund:
Fullgörande av avtal för din beställning och dess leverans.

Lagringstid:
Se nedan " Hur länge vi sparar dina personuppgifter".Hantera kundserviceärenden
Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden.

Behandlingar:
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.
Säkerställa identitet.
Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
Hantering av reklamations-, garanti-, skötselråd och andra supportärenden.

Kategorier av personuppgifter som behandlas:
Namn.
Kontaktuppgifter (t.es. adress, e-post och telefonnummer, medlemsnummer).
Din korrespondens.
Köpreferenser (t.ex. ordernummer).

Laglig grund:
Fullgörande av avtal och berättigat intresse av att ge en bra service till våra kunder.

Lagringstid:
Se nedan "Hur länge vi sparar dina personuppgifter".


Uppfylla lagliga skyldigheter
Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt vid var tid gällande lag.

Behandlingar:
Nödvändig hantering för uppfyllande av Urban Italian Group rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättlagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

Kategorier av personuppgifter som behandlas:
Namn.
Kontaktuppgifter (adress, telefonnr, e-postadress etc.).
Köphistorik.
Betalhistorik.

Laglig grund:
Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt gällande lag, se nedan "Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med".

Lagringstid:
Se nedan "Hur länge vi sparar dina personuppgifter".


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Exempel på leverantörskategorier som Urban Italian Group anlitar finns inom områdena logistik, finans, marknad, företag.

Betal- och kreditbolag
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig om du önskar köpa finansiella tjänster i samband med köp hos Urban Italian Group.

Myndigheter
Pga. lagkrav, berättigat intresse eller med ditt godkännande kan Urban Italian Group komma att dela dina uppgifter med myndigheter som t.ex. Skatteverket, domstolar och Polisen.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Urban Italian Group behandlar personuppgifter om dig för olika ändamål, hur lång lagringstiden är beror på respektive ändamål. För ändamål där den lagliga grunden avser rättslig förpliktelse (som följer av lag) kommer dina personuppgifter sparas under så lång tid som lagen kräver (t.ex. bokföringslagen). På samma sätt sparas dina personuppgifter så länge Urban Italian Group har skyldighet att fullgöra avtal (t.ex. leverans av varor till dig). Personuppgifter som behandlas under dessa lagliga grunder kommer Urban Italian Group inte kunna radera, även om du begär det.
För personuppgifter där den lagliga grunden utgör Urban Italian Group berättigade intresse, varierar lagringstiden och uppgår som längst till 10 år. Berättigat intresse för så lång tid gäller enbart för behandlingar som syftar till att ge så god service till dig som möjligt. Detta är t.ex. att uppfylla garantiåtaganden, reklamationsärenden, ge dig skötselråd eller annan service för varor du tidigare köpt.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Urban Italian Group vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Urban Italian Group AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Cookies

På bastahome.se använder vi oss av cookies precis som de allra flesta webbplatser idag. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig och ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Vissa cookies är t.ex. nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera.

Vill du läsa mer om hur vi använder cookies kan du göra det i Urban Italian Group cookies policy. Du kan även läsa om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data (s.k. registerutdrag)
Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara skriftlig och skickas in till vår kundtjänst, se nedan uppgifter. Vår ambition är att du ska få svar inom 30 dagar. Begära registerutdrag med att mejla support@urbanitaliangroup.se

Rätt till rättelse
Du har rätt att när som helst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan.

Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd)
Om du inte längre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla eller om vi t.ex. har pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller slutbetald. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.  Begära radering med att mejla support@urbanitaliangroup.se

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra genom att kontakta vår kundtjänst, se nedan för kontaktuppgifter.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig.
Behandlingen är olaglig.
Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Detta gäller dock inte:
Om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, eller om du har samtyckt till behandling. 

Rätt att avstå direktmarknadsföring
Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

 

Hur du kontaktar oss

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du support@urbanitaliangroup.com. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

 

Tillsynsmyndighet

Dataskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Urban Italian Group behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

 

Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av Urban Italian Group den 2023-06-01.